Allmänna auktionsvillkor

Specifika villkor för varje auktion
Auktionsvillkoren kan variera beroende på aktuell auktion. Dessa specifika villkor hittas under Mina sidor och det är också där som dessa villkor skall godkännas innan budgivning är möjlig.

Allmänna auktionsvillkor
Auktionen är öppen för hästar selekterade till Menhammar OnlineSales. Försäljningen sker på Internet under de auktionsdagar som anges för respektive auktion. Auktionen öppnar för budgivning ett par dagar innan och avslutas med en livesändning på auktionssidan. Hästarna säljs i katalognummerordning. Den avslutande livesända auktionen leds av en auktionsförrättare men all budgivning sker via auktionens internetsida. Klubbslag och nedräkning sker via auktionens internetsida. Då auktionsförrättaren bedömer det lämpligt avslutas auktionen med 15 sekunders extra tid för eventuellt nya bud. Inkommer inga nya bud avslutas auktionen och hästen är såld till senaste budgivare. Inkommer nya bud under denna tid så påbörjas en ny tidsperiod om 15 sekunder.

Budgivning 
Lägsta bud är det för varje häst angivna utgångsbudet. Minsta tillåtna ökning vid budgivning och budgivningsintervall anges för varje häst i budgivningsrutan. Högsta bud är det sista bud som inkommit till auktionen inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud med minst ett budgivningsintervall. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud av sådana bud som inkommit först avgörs av auktionsförrättaren. Endast bud avgivet över internet genom utnyttjande av Menhammar OnlineSales tjänst räknas som giltigt bud.

Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av auktionsförrättaren. Bindande köp föreligger mellan säljare och den budgivare som avgivit det högsta budet vid klubbslaget. Auktionsförrättaren informerar köparen, det vill säga den som givit högsta bud, om att bindande avtal uppstått. Meddelandet skickas dessutom per e-post. Säljare och köpare erhåller varsin avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas till auktionsförrättaren,  där avtalsparter, köpeskilling och datum för köpet framgår.

Alla belopp är angivna exklusive moms. Moms tillkommer enligt lag.

Säljarens ansvar 
Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter övergår ansvaret på köparen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen på annat sätt än vad som anges i dessa villkor under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress, e-postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet.

Hästarnas skick 
Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i § 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och reklamationer. Ett veterinärt besiktningsprotokoll högst 7 dagar gammalt vid första auktionsdagen samt eventuella röntgenintyg (kotor och haser) skall vara auktionsförrättaren tillhanda dagen före första auktionsdag. Dessa dokument och eventuell operationsjournal publiceras på auktionens hemsida. Hästarna skall vara grundvaccinerade mot hästinfluensa i enlighet med Svensk Travsports regler (vaccination A, B och C). Hästarna skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen.

Förhållandet mellan auktionsförrättaren och säljaren 
Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och eventuella röntgenintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen. Säljaren skall tillhandahålla bild och film på hästen. Dessa skall visas på internetsidan. Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respektive häst. Ifylld blankett om ägarskifte skall finnas tillgängligt hos auktionsförrättaren senast en vecka före auktionen. Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar gammalt) och eventuellt röntgenintyg finns tillgängligt dagen före första auktionsdagen. En eventuell röntgenundersökning skall vara gjord i syfte att påvisa ben/broskförändringar på minst följande lokalisationer: 1) Kotled båda fram (dorsalt-proximalt P1); 2) Yttre och inre hörnstöd i kotled båda bak (lateroplantart och medioplantart P1); 3) Tibias mellersta ås (TIR) och inre (mediala) malleolen i hasled båda bak. En sådan undersökning omfattar 8 – 12 bilder beroende på tillvägagångssätt. Säljaren godkänner 20 dagars säljkredit till köparen. Kreditrisk i denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren.

Förhållandet köpare och säljare, hästarnas skick och reklamationer 
Eftersom köparen inte alltid kan förväntas haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst eller i förekommande fall avelshäst. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över till köparen vid klubbslaget. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän auktionsförrättaren har erhållit betalning. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till auktionsförrättaren inom samma tid. Eventuell tvist avseende reklamation föres dock direkt mellan köpare och säljare. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, uppstallningskostnader och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen. Information och veterinärintyg angivna på auktionssidan är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.

Försäljning av tävlingsrätt
Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha hästen i svensk professionell träning om inget annat har överenskommits med säljaren. Efter hästens avslutade tävlingskarriär, dock senast efter femårssäsongen, skall hästen återgå till säljaren för avelsändamål och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om hästen bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong kan dock säljaren och köparen avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att köparen fortsättningsvis leasar hästen för tävlingsändamål. Säljaren äger inte rätt att ingå motsvarande avtal med annan part om inte köparen godkänner detta. Hästen säljs i befintligt skick och enligt de auktionsvillkor som anges för auktionen. Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Väljer säljaren att även fortsättningsvis hålla stoet livförsäkrat skall detta meddelas köparen. Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under tränings- och tävlingskarriären. Köparen är förbjuden att betäcka, överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hästen under tävlingskarriären. Köparen skall stå risken för hästen, under perioden från avhämtandet till dess att hästen är återlämnat till säljaren, samt skall ansvara för alla uppkommande kostnader för hästen samt för samtliga de eventuella skador hästen kan förorsaka säljaren eller tredje man. Se också separat avtal avseende tävlingsrättigheten för respektive häst på auktionssidan.

Förhållandet mellan auktionsförrättaren och köparen inklusive betalningsvillkor
Betalning skall ske till auktionsförrättaren eller säljaren enligt faktura med 20 dagars kredittid. Vid dröjsmål med betalning debiteras lagstadgad dröjsmålsränta (8 procentenheter över referensräntan) från fakturans förfallodag. Äganderätten till hästen övergår till köparen när full betalning erlagts. Köparen bör teckna försäkring för hästen som är gällande från klubbslaget. Om hästen ej betalts senast 7 dagar efter förfallodatumet angivet på fakturan äger auktionsförrättaren rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK, 2) Driva in fordran med auktionsförrättaren som ombud för säljaren med rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning.

Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur tills full betalning erlagts. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts.

Utländska köpare 
Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken tar hästen ut ur Sverige inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat auktionsförrättaren att hästen skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit auktionsförrätteren tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset ankommit senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

Lagval och forum 
Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan auktionsförrättaren och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

GDPR och hantering av personuppgifter
Menhammar Stuteri AB är personuppgiftsansvarig. Menhammar Stuteri ABs kontaktuppgifter är:
E-post: menhammar@menhammar.com
Postadress: Menhammar Stuteri AB, Box 17120, 104 62 Stockholm
E-post till kontaktperonen för dataskyddsfrågor: GDPR@menhammar.com
Telefon: 08-772 05 00

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer Menhammar Stuteri AB behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer Menhammar Stuteri AB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för Menhammar Stuteri ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till menhammar@menhammar.com. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade. Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med Menhammar Stuteri AB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har Menhammar Stuteri AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Menhammar Stuteri AB, andra bolag i samma koncern, Trottex AB samt TR Media AB. Vid sådan överföring kan personuppgifter också komma att överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler. Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till GDPR@menhammar.com.

Personuppgifter i bokföring kommer att lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år.

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av Menhammar Stuteri AB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.